Gebruiksvoorwaarden S-Bestek

Algemeen

De site https://www.S-Bestek.nl/ wordt beheerd door Systhema Informatietechnologie B.V., (“Systhema”). Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen door Systhema. U dient deze derhalve regelmatig door te lezen.

Informatie

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en gebruik van de S-Bestek software. Voor gebruik van de S-Bestek software worden separaat gebruikersgegevens vastgelegd. Systhema neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Systhema niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Gekoppelde sites

Op de site wordt, naast verwijzingen naar de website van Systhema en websites van zusterbedrijven, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat Systhema door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan Systhema . Wanneer gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom

Systhema behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Systhema te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten

Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Systhema adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan Systhema te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

Systhema, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin des woords van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Systhema aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan Systhema wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens (anders dan vermeld in separaat overeengekomen S-Bestek SLA), het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld(anders dan in separaat overeengekomen licentieovereenkomst S-Bestek), of  aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.